۱۳۹۸/۱۱/۱۶
حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
گردهمایی کارشناسان داروویی منطقه شمال

گردهمایی کارشناسان دارویی منطقه شمال

گردهمایی کارشناسان دارویی منطقه شمال (سازمان دامپزشکی کشور) در هتل المپیک شمال