۱۳۹۸/۱۰/۱۵
گردهمایی کارشناسان داروویی منطقه شمال

گردهمایی کارشناسان دارویی منطقه شمال

گردهمایی کارشناسان دارویی منطقه شمال (سازمان دامپزشکی کشور) در هتل المپیک شمال